اکشن

بازی‌های هیجان‌انگیز پر تحرک، مبارزه‌ای و پر زدوخورد همراهِ استفاده از سلاح‌های گرم و سرد، سنتی و جدید
۷۷۷

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱.۸۹
۲.۱۳

تکرار خرید

٪۱.۹۱
٪۱۲.۹۶

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۵۵.۹۶
٪۲۸.۴۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۱.۹۶
۵۶۲,۲۹۲.۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱.۳۵
٪۰.۸۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۱.۲۵
۱۸۱

برنامه جدید

٪-۴.۲۳
٪۴.۹۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۴.۰۷
٪۳.۶۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۶.۹۲
٪۶.۳۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۱.۵۹
٪-۴.۲۸

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۵.۷۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰