اکشن

بازی‌های هیجان‌انگیز پر تحرک، مبارزه‌ای و پر زدوخورد همراهِ استفاده از سلاح‌های گرم و سرد، سنتی و جدید
۸۴۵

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱.۵۲
۲.۴۲

تکرار خرید

٪-۲۲.۹۳
٪۴۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۲.۸۲
٪۳۳

نسبت تازگی درآمد

٪۹۴.۱۲
۳۶۳,۶۴۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۹.۹۴
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۴

برنامه جدید

٪-۹۴.۱۳
٪۴

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۷.۶۹
٪۱۴

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۶۰۰
٪۴۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۴۶۰۰