اکشن

بازی‌های هیجان‌انگیز پر تحرک، مبارزه‌ای و پر زدوخورد همراهِ استفاده از سلاح‌های گرم و سرد، سنتی و جدید
۷۳۳

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱۶.۱۳
۲.۲۳

تکرار خرید

٪۱۰.۴
٪۱۰.۶۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۸.۵۵
٪۲۵.۶۱

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۸.۴۷
۶۴۲,۸۷۹.۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۴.۲۶
٪۰.۸۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۴۳

برنامه جدید

٪-۴۴.۸۷
٪۴.۶۶

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۰.۶۴
٪۳.۹۷

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۵.۰۳
٪۵.۹۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۶.۳۹
٪-۲۶.۷۹

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۳۳.۱۱

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۶۳۹.۲۵