امتیازی

بازی‌های امتیازمحور با قابلیت سخت و چالشی شدن
۲۱۹

تعداد برنامه فروشنده

٪۰.۴۶
۱.۸۶

تکرار خرید

٪۱.۶۴
٪۱۲.۶۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۳.۰۷
٪۴۴.۱۳

نسبت تازگی درآمد

٪۹.۳۴
۷۶۳,۲۵۱.۳۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۵۷
٪۲.۸

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۱۰.۲۴
۲۶

برنامه جدید

٪-۶۰
٪۲.۲۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۵.۱۱
٪۴.۶۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۲.۹۳
٪۴.۰۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۹.۸

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۱۰.۵۹

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰