امتیازی

بازی‌های امتیازمحور با قابلیت سخت و چالشی شدن
۱۱۵

تعداد برنامه فروشنده

٪-۳.۳۶
۲.۳۳

تکرار خرید

٪۷.۸۷
٪۱۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۱.۷۶
٪۶۲

نسبت تازگی درآمد

٪۸.۷۷
۴۲۳,۵۹۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۰۸
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۹۵

برنامه جدید

٪-۲۹.۶۳
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۱۱

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۳۲۰
٪-۱۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰