امتیازی

بازی‌های امتیازمحور با قابلیت سخت و چالشی شدن
۱۹۴

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱۳
۱.۷۸

تکرار خرید

٪-۲۴.۲۶
٪۲۰.۴۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۷.۶۸
٪۴۱.۱۱

نسبت تازگی درآمد

٪۴۸.۳
۸۰۶,۳۱۶.۲

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۳.۴۱
٪۲.۱۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۵.۲۶
۴۵

برنامه جدید

٪-۸.۱۶
٪۲.۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴.۸۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۱.۰۴
٪۳.۵۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۳.۷۶
٪-۲۵.۸۸

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۶۲.۳۸
٪-۲۸.۱۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۲۵۶.۰۷