امتیازی

بازی‌های امتیازمحور با قابلیت سخت و چالشی شدن
۱۱۱

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۸.۳۹
۲.۸۳

تکرار خرید

٪-۲۸.۷۲
٪۱۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۶.۲۵
٪۶۳

نسبت تازگی درآمد

٪۱۰.۵۳
۵۷۲,۷۱۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۲
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۴۹

برنامه جدید

٪-۶۰.۷۳
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰