امتیازی

بازی‌های امتیازمحور با قابلیت سخت و چالشی شدن
۱۴۵

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۰.۶۹
۱.۸۶

تکرار خرید

٪-۲۸.۱۹
٪۱۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۵.۸۸
٪۷۰

نسبت تازگی درآمد

٪۴۰
۴۹۴,۳۹۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۰

برنامه جدید

٪-۸۴.۰۴
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۲۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۵۶۶.۶۷
٪۶۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰