امتیازی

بازی‌های امتیازمحور با قابلیت سخت و چالشی شدن
۱۳۱

تعداد برنامه فروشنده

٪۳.۹۷
۲.۵۹

تکرار خرید

٪۳.۱۹
٪۱۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۳.۳۳
٪۵۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۳.۷۹
۴۹۴,۳۹۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۴.۷۵
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۸۸

برنامه جدید

٪۹۵.۸۳
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۴.۲۹
٪۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۳

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰