کتاب‌ها و مطبوعات

داستان، شعر و کتاب‌های تخصصی، داستان‌های مصور، لغتنامه و کتاب‌های مرجع، خبرها و نشریات، تماشای اخبار شبکه‌ها، نشریات و روزنامه‌ها به زبان‌های دیگر، اخبار تکنولوژی
۱۱۷۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲.۴
۱.۷

تکرار خرید

٪-۲۲.۷۳
٪۶۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۴.۹۲
٪۵۱

نسبت تازگی درآمد

٪۵۹.۳۸
۳۷۸,۸۳۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۱

برنامه جدید

٪-۸۴.۸۸
٪۷

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۳۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۹۰۰
٪۶۹

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰