کتاب‌ها و مطبوعات

داستان، شعر و کتاب‌های تخصصی، داستان‌های مصور، لغتنامه و کتاب‌های مرجع، خبرها و نشریات، تماشای اخبار شبکه‌ها، نشریات و روزنامه‌ها به زبان‌های دیگر، اخبار تکنولوژی
۱۱۶۸

تعداد برنامه فروشنده

٪۲.۴۶
۱.۷۹

تکرار خرید

٪۸.۴۸
٪۴۶

تمرکز رقابت (درآمد)

٪
٪۴۸

نسبت تازگی درآمد

٪۹.۰۹
۳۴۶,۴۵۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱.۱
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۷۰

برنامه جدید

٪۱۱.۱۱
٪۸

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۱۸

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۱۹۰
٪-۲۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۳۶۶.۶۷