کتاب‌ها و مطبوعات

داستان، شعر و کتاب‌های تخصصی، داستان‌های مصور، لغتنامه و کتاب‌های مرجع، خبرها و نشریات، تماشای اخبار شبکه‌ها، نشریات و روزنامه‌ها به زبان‌های دیگر، اخبار تکنولوژی
۷۵۳

تعداد برنامه فروشنده

٪-۳۴.۹۲
۱.۵۷

تکرار خرید

٪-۳.۶۸
٪۶۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۷.۸۱
٪۴۱

نسبت تازگی درآمد

٪-۶.۸۲
۴۱۳,۳۴۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۲.۷۶
٪۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۹

برنامه جدید

٪-۹۶.۳۳
٪۶

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۳۷.۵
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰