تفننی

بازی‌های ساده و سرراست برای وقت‌گذرانی‌های کوتاه
۳۹۱

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۶.۲۳
۲.۷۶

تکرار خرید

٪-۲۳.۷۶
٪۱۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۷.۶۹
٪۱۴

نسبت تازگی درآمد

٪-۳۶.۳۶
۵۶۱,۵۱۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۳۱
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۰۳

برنامه جدید

٪-۷۰.۱۸
٪۴

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۴۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰