تفننی

بازی‌های ساده و سرراست برای وقت‌گذرانی‌های کوتاه
۵۲۵

تعداد برنامه فروشنده

٪-۰.۱۹
۳.۵۸

تکرار خرید

٪-۱۶.۷۴
٪۱۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۷.۱۴
٪۲۸

نسبت تازگی درآمد

٪۱۰۰
۴۴۲,۳۷۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۴۱

برنامه جدید

٪-۸۸.۵۲
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۴.۲۹
٪۸

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۱.۱۱
٪۱۶

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۳۰۰
٪۴۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰