تفننی

بازی‌های ساده و سرراست برای وقت‌گذرانی‌های کوتاه
۵۶۶

تعداد برنامه فروشنده

٪۰.۵۳
۴.۰۸

تکرار خرید

٪۷.۹۴
٪۱۴.۴۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۳.۶۶
٪۲۳.۱۶

نسبت تازگی درآمد

٪-۷.۳۶
۵۴۷,۰۵۷.۱۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۷.۸۸
٪۰.۵۸

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۹.۴۳
۵۴

برنامه جدید

٪-۱۸.۱۸
٪۳.۹۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۳.۶۸
٪۴.۸۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۴.۱۷
٪۵.۸۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۳.۳۶
٪۷.۵۸

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰.۵۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰