تفننی

بازی‌های ساده و سرراست برای وقت‌گذرانی‌های کوتاه
۴۰۲

تعداد برنامه فروشنده

٪-۵.۶۳
۳.۷۶

تکرار خرید

٪۶.۵۲
٪۱۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۲۱

نسبت تازگی درآمد

٪۱۰.۵۳
۴۰۲,۰۲۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱.۱۴
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۳۶

برنامه جدید

٪۱۰.۲۸
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۴

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۱۸۰
٪-۱۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۱۰۰