تفننی

بازی‌های ساده و سرراست برای وقت‌گذرانی‌های کوتاه
۵۲۶

تعداد برنامه فروشنده

٪۶.۲۶
۴.۳

تکرار خرید

٪۳.۶۱
٪۱۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۲.۵
٪۱۴

نسبت تازگی درآمد

٪۷.۶۹
۴۴۲,۳۷۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۵.۸۶
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۵۷

برنامه جدید

٪۹۵.۰۸
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۷

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۲.۵
٪۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۰
٪۴

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰