آموزش

دروس مقاطع مختلف تحصیلی، یادگیری زبان، قوانین موضوعه، فرهنگ عمومی، دانستنی‌های عام و تخصصی و مقولات تربیتی
۳۶۳۰

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱.۸۷
۱.۱۵

تکرار خرید

٪۰
٪۳.۳۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۴.۹۵
٪۸۶.۸

نسبت تازگی درآمد

٪۰.۴
۳,۱۲۴,۰۴۵.۵۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۲.۵۲
٪۲.۹۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱۲.۲
۸۲۹۵

برنامه جدید

٪-۳۱.۷۱
٪۲۹.۷۸

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۸.۹۲
٪۰.۶۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۷.۳۵
٪۴.۹۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۰.۶۷
٪-۱۱.۸۸

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۱۱.۷۱

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰