آموزش

دروس مقاطع مختلف تحصیلی، یادگیری زبان، قوانین موضوعه، فرهنگ عمومی، دانستنی‌های عام و تخصصی و مقولات تربیتی
۳۷۸۷

تعداد برنامه فروشنده

٪۶.۱۱
۱.۴۹

تکرار خرید

٪۲۶.۲۷
٪۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۳۳.۳۳
٪۶۷

نسبت تازگی درآمد

٪-۱.۴۷
۶۰۸,۱۶۳

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲۸۳.۲۵
٪۱۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۴۶۱

برنامه جدید

٪۵۲.۶۵
٪۱۷

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۷.۱۴
٪۳۳

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۳۲۰۰
٪۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰