آموزش

دروس مقاطع مختلف تحصیلی، یادگیری زبان، قوانین موضوعه، فرهنگ عمومی، دانستنی‌های عام و تخصصی و مقولات تربیتی
۳۷۵۴

تعداد برنامه فروشنده

٪-۰.۸۲
۱.۶۶

تکرار خرید

٪۱.۲۲
٪۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۵۶

نسبت تازگی درآمد

٪-۱.۷۵
۱,۰۴۳,۸۸۲

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۶۲
٪۱۹

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪
۹۹۲

برنامه جدید

٪۲۲۵.۲۵
٪۱۷

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۶.۶۷
٪-۱۴

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۱۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰