آموزش

دروس مقاطع مختلف تحصیلی، یادگیری زبان، قوانین موضوعه، فرهنگ عمومی، دانستنی‌های عام و تخصصی و مقولات تربیتی
۳۷۰۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱.۲
۱.۱۶

تکرار خرید

٪-۳۰.۱۲
٪۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۳۳.۳۳
٪۷۰

نسبت تازگی درآمد

٪۲۵
۱,۰۱۶,۷۹۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۲.۵۹
٪۲۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۵.۲۶
۵۵۱

برنامه جدید

٪-۴۴.۴۶
٪۱۶

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۵.۸۸
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۷.۱۴
٪۲

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۴۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰