آموزش

دروس مقاطع مختلف تحصیلی، یادگیری زبان، قوانین موضوعه، فرهنگ عمومی، دانستنی‌های عام و تخصصی و مقولات تربیتی
۲۱۶۲

تعداد برنامه فروشنده

٪-۳۸.۱۸
۱.۱۶

تکرار خرید

٪۰.۸۷
٪۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۷۵
٪۶۶

نسبت تازگی درآمد

٪-۲.۹۴
۱,۲۸۴,۴۷۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۳۶.۴۴
٪۹

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۴۰
۱۷۶۸

برنامه جدید

٪۱۲۲.۱۱
٪۱۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۷.۱۴
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۴۵.۴۵
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰