آموزش

دروس مقاطع مختلف تحصیلی، یادگیری زبان، قوانین موضوعه، فرهنگ عمومی، دانستنی‌های عام و تخصصی و مقولات تربیتی
۳۹۰۰

تعداد برنامه فروشنده

٪۲.۹۸
۱.۵۷

تکرار خرید

٪۵.۳۷
٪۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۵
٪۶۱

نسبت تازگی درآمد

٪-۸.۹۶
۸۱۵,۴۰۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۳۴.۰۸
٪۱۹

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۳۵.۷۱
۹۰۹

برنامه جدید

٪۹۷.۱۸
٪۱۶

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۵.۸۸
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۲۴

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۲۷.۲۷
٪۱۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۲۶۰