امور مالی

کارهای بانکی، حسابداری و محاسباتی، سرمایه و بورس، پرداخت قبض و خرید شارژ، محاسبۀ قیمت‌ها، بانک‌یابی و اطلاعات اقتصادی
۲۹۰

تعداد برنامه فروشنده

٪۴.۶۹
۱.۰۹

تکرار خرید

٪-۰.۹۱
٪۵.۱۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۴.۷۸
٪۸۶.۰۵

نسبت تازگی درآمد

٪۲
۲,۳۶۷,۹۹۰.۹۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۰۱
٪۳.۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۳.۵۱
۲۰

برنامه جدید

٪-۱۳.۰۴
٪۰.۷۸

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۱.۲۷
٪۱۰.۳۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱.۳۴
٪۱۵.۱۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۵.۳۷
٪-۱۲.۷

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۲۵۹.۷۵
٪-۱۱.۲۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۲۴۸.۱۶