امور مالی

کارهای بانکی، حسابداری و محاسباتی، سرمایه و بورس، پرداخت قبض و خرید شارژ، محاسبۀ قیمت‌ها، بانک‌یابی و اطلاعات اقتصادی
۲۶۸

تعداد برنامه فروشنده

٪-۵.۶۳
۱.۰۹

تکرار خرید

٪-۲۷.۳۳
٪۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۳۳.۳۳
٪۷۰

نسبت تازگی درآمد

٪۲۰.۶۹
۲,۱۶۰,۴۱۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۶.۴۱
٪۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۷

برنامه جدید

٪-۵۴.۰۵
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۱.۷۶
٪-۱۲

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۲۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰