امور مالی

کارهای بانکی، حسابداری و محاسباتی، سرمایه و بورس، پرداخت قبض و خرید شارژ، محاسبۀ قیمت‌ها، بانک‌یابی و اطلاعات اقتصادی
۲۸۴

تعداد برنامه فروشنده

٪۵.۵۸
۱.۵

تکرار خرید

٪۴.۱۷
٪۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۴۰
٪۵۸

نسبت تازگی درآمد

٪-۴.۹۲
۲,۳۰۸,۴۲۳

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۲۴
٪۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۷

برنامه جدید

٪۰
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۰
٪۱۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۱۱

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۱۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰