امور مالی

کارهای بانکی، حسابداری و محاسباتی، سرمایه و بورس، پرداخت قبض و خرید شارژ، محاسبۀ قیمت‌ها، بانک‌یابی و اطلاعات اقتصادی
۲۶۰

تعداد برنامه فروشنده

٪۰.۳۹
۱.۳۷

تکرار خرید

٪۳.۷۹
٪۶

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۰
٪۶۲

نسبت تازگی درآمد

٪-۸.۸۲
۲,۰۹۳,۴۳۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۴۱
٪۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۲۰
۱۲۱

برنامه جدید

٪۴۴.۰۵
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۱.۱۱
٪۱۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۶.۲۵
٪-۱

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰