امور مالی

کارهای بانکی، حسابداری و محاسباتی، سرمایه و بورس، پرداخت قبض و خرید شارژ، محاسبۀ قیمت‌ها، بانک‌یابی و اطلاعات اقتصادی
۲۰۸

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۲.۹۶
۱.۱

تکرار خرید

٪۰.۹۲
٪۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۵
٪۶۳

نسبت تازگی درآمد

٪-۴.۵۵
۲,۱۶۴,۶۷۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۲۵
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۶

برنامه جدید

٪-۵۷.۳۸
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۰

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۸.۵۷
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰