کودک (برنامه)

کتاب و داستان‌های کودکانه، یادگیری زبان برای کودکان، قرآن و تعلیمات دینی برای کودکان
۸۶

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۱.۶۹
۱.۰۶

تکرار خرید

٪-۰.۹۳
٪۶۶.۳۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۹.۲۸
٪۹۱.۳۴

نسبت تازگی درآمد

٪-۰.۴۶
۹۵,۳۶۵.۵۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۲.۵۵
٪۲.۲۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۲۶.۰۷
۵۳

برنامه جدید

٪۱۷.۷۸
٪۰.۲۶

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۸.۳۳
٪۱۰.۴۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۶.۱۷
٪۱۳.۲۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۲.۵۶
٪-۲۸.۹۲

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۲۸۴.۳۲
٪-۲۸.۲۱

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۲۸۳.۱۸