کودک (برنامه)

کتاب و داستان‌های کودکانه، یادگیری زبان برای کودکان، قرآن و تعلیمات دینی برای کودکان
۴۳

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۳.۱۶
۱.۴۲

تکرار خرید

٪۱۹.۳۳
٪۷۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۶.۴۱
٪۶۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۷.۶۹
۴۳,۴۵۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۶۶
٪۲۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۶

برنامه جدید

٪۰
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۱.۱۱
٪۳۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۵.۷۱
٪-۸

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۲۲

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰