کودک (برنامه)

کتاب و داستان‌های کودکانه، یادگیری زبان برای کودکان، قرآن و تعلیمات دینی برای کودکان
۸۴

تعداد برنامه فروشنده

٪۹.۰۹
۱.۲۶

تکرار خرید

٪-۳۲.۹۸
٪۴۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۴.۲۶
٪۸۳

نسبت تازگی درآمد

٪۵۳.۷
۵۱,۲۵۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۱۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۸

برنامه جدید

٪۵.۸۸
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۰
٪۳۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۲.۸۶
٪۴۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۶۶.۶۷
٪۱۰۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۳۶۹.۵۷