کودک (برنامه)

کتاب و داستان‌های کودکانه، یادگیری زبان برای کودکان، قرآن و تعلیمات دینی برای کودکان
۶۴

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱۶.۸۸
۱.۰۷

تکرار خرید

٪-۴.۴۶
٪۷۰

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۹.۳۸
٪۶۹

نسبت تازگی درآمد

٪۱.۴۷
۴۲,۵۶۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۲۴
٪۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱۴.۲۹
۶۳

برنامه جدید

٪۵۳.۶۶
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۲۰
٪۱۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۹.۱۷
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰