کودک (برنامه)

کتاب و داستان‌های کودکانه، یادگیری زبان برای کودکان، قرآن و تعلیمات دینی برای کودکان
۵۵

تعداد برنامه فروشنده

٪۲۷.۹۱
۱.۴۸

تکرار خرید

٪۴.۲۳
٪۷۰

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۴.۱۱
٪۵۲

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۳.۳۳
۴۴,۵۳۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۴۹
٪۲۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱۳.۰۴
۲۰

برنامه جدید

٪۲۳۳.۳۳
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۴۰

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۸.۱۱
٪-۱۱

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۱۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰