کودک (برنامه)

کتاب و داستان‌های کودکانه، یادگیری زبان برای کودکان، قرآن و تعلیمات دینی برای کودکان
۷۹

تعداد برنامه فروشنده

٪۲.۶
۱.۲۳

تکرار خرید

٪-۰.۸۱
٪۵۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۳.۶۴
٪۶۶

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۳.۱۶
۴۴,۱۱۲

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۴.۳۱
٪۹

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۰

برنامه جدید

٪۱۷.۶۵
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۱.۱۱
٪۲۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۳.۳۳
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰