سبک زندگی

مد و لباس و آرایش، دکور و چیدمان، آداب ارتباطی و امور مربوط به خیریه
۲۱۳

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۸.۳۳
۱.۲۶

تکرار خرید

٪۶.۷۸
٪۱۷.۶

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲.۷۴
٪۸۱.۲

نسبت تازگی درآمد

٪۸.۱۵
۴۰۷,۰۰۸.۷۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۶۵
٪۲۲.۴۸

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۰.۷۱
۹

برنامه جدید

٪-۴۰
٪۲.۵۹

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۳.۷۲
٪۰.۸۶

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۱.۳۴
٪۳.۳۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۲۱.۹۸
٪۷.۲۶

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۷.۲۲
٪۰.۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۹۳.۳۹