سبک زندگی

مد و لباس و آرایش، دکور و چیدمان، آداب ارتباطی و امور مربوط به خیریه
۱۳۲

تعداد برنامه فروشنده

٪-۳۳.۳۳
۱.۱۴

تکرار خرید

٪-۰.۸۷
٪۱۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۷۰

نسبت تازگی درآمد

٪۱۱.۱۱
۵۲,۶۴۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۲.۶۹
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۵

برنامه جدید

٪-۹۴.۷
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۵۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰