سبک زندگی

مد و لباس و آرایش، دکور و چیدمان، آداب ارتباطی و امور مربوط به خیریه
۲۱۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۱.۹۲
۱.۳

تکرار خرید

٪-۲۷.۳۷
٪۱۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۳۳.۳۳
٪۷۲

نسبت تازگی درآمد

٪۷.۴۶
۳۸,۹۸۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱۳.۴۲
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۹

برنامه جدید

٪-۸۲.۲۴
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۵
٪۲۳

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۶۹

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰