سبک زندگی

مد و لباس و آرایش، دکور و چیدمان، آداب ارتباطی و امور مربوط به خیریه
۲۱۴

تعداد برنامه فروشنده

٪-۹.۳۲
۱.۴۸

تکرار خرید

٪۴.۲۳
٪۱۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۳.۶۴
٪۶۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۸.۴۵
۴۵,۸۶۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۷.۸
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۵۱۱

برنامه جدید

٪۱۸۲.۳۲
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۰

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۵
٪۴

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰