شخصی‌سازی

تصاویر پس‌زمینه و امکاناتی برای تغییر صفحه و تم دستگاه (موبایل و تبلت) بر اساس نیازها و علائق شخصی
۲۴۳

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۹.۷
۱.۲۱

تکرار خرید

٪۷.۰۸
٪۳.۴۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۳۰.۶۳
٪۷۲.۰۷

نسبت تازگی درآمد

٪-۳.۶۶
۹۲۹,۱۴۹.۲۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۵.۲۸
٪۷.۹۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۲.۰۵
۱۲

برنامه جدید

٪-۴۲.۸۶
٪۳.۷۷

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۲.۸۴
٪۱.۶۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۹.۸۹
٪۲.۶۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۲۲.۴۳
٪۷.۰۱

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۸.۹۶
٪-۰.۳۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۵.۳