شخصی‌سازی

تصاویر پس‌زمینه و امکاناتی برای تغییر صفحه و تم دستگاه (موبایل و تبلت) بر اساس نیازها و علائق شخصی
۲۱۲

تعداد برنامه فروشنده

٪-۳.۶۴
۱.۱۴

تکرار خرید

٪-۲۶.۴۵
٪۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۴۰
٪۸۸

نسبت تازگی درآمد

٪۳.۵۳
۱۹۶,۴۶۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۵

برنامه جدید

٪-۹۵.۹۶
٪۴

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۳۳.۳۳
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۳۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰