عکاسی و ویدیو

دوربین و ابزارهای عکاسی، ویرایش عکس، کلاژ و فیلترهای متنوع، ساخت و تدوین ویدیو
۲۸۳

تعداد برنامه فروشنده

٪-۹.۸۷
۱.۰۲

تکرار خرید

٪-۲۳.۸۸
٪۷۶

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۶.۶۷
٪۶۸

نسبت تازگی درآمد

٪۳۶
۱,۶۸۸,۳۴۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۴۴

برنامه جدید

٪-۸۶.۳۴
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۰
٪۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۴.۲۹
٪۳۷

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۸۱

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰