عکاسی و ویدیو

دوربین و ابزارهای عکاسی، ویرایش عکس، کلاژ و فیلترهای متنوع، ساخت و تدوین ویدیو
۲۸۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۰.۳۴
۱.۰۴

تکرار خرید

٪۰
٪۲۹.۸۶

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۴.۷
٪۸۶.۲۵

نسبت تازگی درآمد

٪۰.۴۸
۶,۴۸۸,۵۵۱.۰۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۷
٪۸.۲۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱.۴۴
۲۰

برنامه جدید

٪-۱۶.۶۷
٪۲.۱۶

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۱۵.۹۵
٪۸.۰۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۴.۰۴
٪۵.۴۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۱۷.۵۷
٪-۱.۳۶

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۱.۴۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰