عکاسی و ویدیو

دوربین و ابزارهای عکاسی، ویرایش عکس، کلاژ و فیلترهای متنوع، ساخت و تدوین ویدیو
۲۶۶

تعداد برنامه فروشنده

٪-۰.۳۷
۱.۲۱

تکرار خرید

٪۱۲.۰۴
٪۱۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۷.۲۷
٪۷۳

نسبت تازگی درآمد

٪-۳.۹۵
۱,۶۲۸,۳۳۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۵۹
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۷۷

برنامه جدید

٪-۲۲.۱۹
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۳۳.۳۳
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۱۰۰
٪-۱۱

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۳۷۵