عکاسی و ویدیو

دوربین و ابزارهای عکاسی، ویرایش عکس، کلاژ و فیلترهای متنوع، ساخت و تدوین ویدیو
۳۲۱

تعداد برنامه فروشنده

٪۲۰.۶۸
۱.۲۶

تکرار خرید

٪۴.۱۳
٪۱۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۷.۱۴
٪۷۲

نسبت تازگی درآمد

٪-۱.۳۷
۱,۷۲۱,۵۲۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۵.۷۲
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۶۰۲

برنامه جدید

٪۱۱۷.۳۳
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۷

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۲.۵
٪۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۱۶.۶۷
٪۲۴

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪۱۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰