عکاسی و ویدیو

دوربین و ابزارهای عکاسی، ویرایش عکس، کلاژ و فیلترهای متنوع، ساخت و تدوین ویدیو
۱۸۰

تعداد برنامه فروشنده

٪-۳۱.۰۳
۱.۰۳

تکرار خرید

٪۰
٪۲۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۰
٪۷۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۵.۰۶
۱,۷۱۴,۱۱۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۵۷
٪۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۰

برنامه جدید

٪-۹۵.۸۵
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۵۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰