معمایی

حل معما، مساله و گره‌گشایی برای پیشبرد بازی، کسب امتیاز و پیروزی
۱۶۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۳.۴۳
۲.۳۸

تکرار خرید

٪-۰.۴۲
٪۳۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۸
٪۶۶

نسبت تازگی درآمد

٪۱۰
۱۳۸,۷۴۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۷.۶۶
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۸۳

برنامه جدید

٪۱۰۷.۹۵
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۶.۶۷
٪۲

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۲

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰