معمایی

حل معما، مساله و گره‌گشایی برای پیشبرد بازی، کسب امتیاز و پیروزی
۱۷۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۱.۷۸
۱.۷۷

تکرار خرید

٪-۲۵.۶۳
٪۲۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۳۱.۲۵
٪۷۷

نسبت تازگی درآمد

٪۱۶.۶۷
۱۳۹,۷۹۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۷۶
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۹

برنامه جدید

٪-۹۵.۰۸
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۲۰
٪۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۴۱

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۱۹۵۰
٪۸۹

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۴۳۵۰