معمایی

حل معما، مساله و گره‌گشایی برای پیشبرد بازی، کسب امتیاز و پیروزی
۱۸۵

تعداد برنامه فروشنده

٪۱.۰۹
۲.۴

تکرار خرید

٪۶.۱۹
٪۲۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۸.۱۸
٪۶۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۳.۲۳
۱۳۳,۱۴۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۳.۳۳
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۶۵

برنامه جدید

٪۰.۶۱
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۶.۶۷
٪-۲۲

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۴۱۴.۲۹
٪-۲۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰