معمایی

حل معما، مساله و گره‌گشایی برای پیشبرد بازی، کسب امتیاز و پیروزی
۱۷۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۶.۱۷
۲.۳۱

تکرار خرید

٪۶.۹۴
٪۴۴.۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۲.۴۲
٪۴۴.۱۸

نسبت تازگی درآمد

٪-۷.۳۶
۲۰۳,۸۱۱.۹۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۸۶
٪۰.۸۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۳.۷
۱۲۸

برنامه جدید

٪-۲۴.۲۶
٪۲.۸۸

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۲.۰۴
٪۳.۰۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۵.۲۳
٪۲.۴۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۷.۵۶
٪۱.۲۹

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۴.۲۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰