معمایی

حل معما، مساله و گره‌گشایی برای پیشبرد بازی، کسب امتیاز و پیروزی
۱۲۵

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۲.۸۴
۱.۹۲

تکرار خرید

٪-۱۲.۷۳
٪۴۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۴.۰۸
٪۴۱

نسبت تازگی درآمد

٪-۳۴.۹۲
۱۶۰,۲۸۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۴.۸۳
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۲۵

برنامه جدید

٪-۷۵.۰۳
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۵۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰