معمایی

حل معما، مساله و گره‌گشایی برای پیشبرد بازی، کسب امتیاز و پیروزی
۱۷۶

تعداد برنامه فروشنده

٪-۴.۸۶
۲.۵۴

تکرار خرید

٪۵.۸۳
٪۳۱

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۴.۸۱
٪۶۴

نسبت تازگی درآمد

٪۶.۶۷
۱۱۳,۹۱۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱۴.۴۵
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۵۴۶

برنامه جدید

٪۲۳۰.۹۱
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۰
٪۲

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۲

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰