رانندگی

بازی‌های ماشینی و موتوری در شهر، جاده و پیست
۲۷۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۵.۴۳
۲.۹۲

تکرار خرید

٪۵.۰۴
٪۱۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۵
٪۴۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۲.۴۴
۳۱۹,۱۳۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۳.۰۲
٪۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۳۳.۳۳
۱۹۸

برنامه جدید

٪۱۵۰.۶۳
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۱.۱۱
٪۱۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۴.۲۹
٪-۵

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۱۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰