رانندگی

بازی‌های ماشینی و موتوری در شهر، جاده و پیست
۳۱۱

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲.۲
۲.۰۱

تکرار خرید

٪-۰.۵
٪۱۲.۵۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۳.۵۴
٪۳۹.۲۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۲.۳۴
۳۴۰,۶۴۶.۸۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۶۶
٪۱.۷۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۲.۲۱
۴۴

برنامه جدید

٪۲.۳۳
٪۱.۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۱.۳۲
٪۶.۰۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۰.۵
٪۸.۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱.۶۴
٪۲.۶۵

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۲.۹۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰