رانندگی

بازی‌های ماشینی و موتوری در شهر، جاده و پیست
۲۰۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲.۷۹
۲.۳۷

تکرار خرید

٪۵.۸
٪۱۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۷.۱۴
٪۴۸

نسبت تازگی درآمد

٪۶.۶۷
۳۳۰,۲۹۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۴۷
٪۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۶۹

برنامه جدید

٪-۴۰.۵۲
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۸.۳۳
٪-۱۰

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۶۰۰
٪-۱۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰