رانندگی

بازی‌های ماشینی و موتوری در شهر، جاده و پیست
۲۵۶

تعداد برنامه فروشنده

٪-۵.۸۸
۲.۱۱

تکرار خرید

٪-۲۷.۷۴
٪۱۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۵۸

نسبت تازگی درآمد

٪۴۵
۳۱۹,۱۳۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۲

برنامه جدید

٪-۹۳.۹۴
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۷

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۲.۵
٪۱۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۸.۳۳
٪۱۴

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۵۹

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰