رانندگی

بازی‌های ماشینی و موتوری در شهر، جاده و پیست
۲۱۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۱.۴۴
۲.۶۸

تکرار خرید

٪۱۳.۰۸
٪۱۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۴۳

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۰.۴۲
۳۲۵,۸۱۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱.۳۶
٪۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۵۰
۲۴۱

برنامه جدید

٪۲۴۹.۲۸
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۶

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۲۵
٪۱۰

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۹.۰۹
٪۹

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۳

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰