مذهبی

قرآن، احکام و مسائل، احادیت و حکایات مذهبی، خطبه، مداحی، سخنرانی و آموزش‌های مذهبی
۷۷۵

تعداد برنامه فروشنده

٪۹.۳۱
۱.۱

تکرار خرید

٪۰
٪۱۶.۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۵.۳
٪۹۰.۴۳

نسبت تازگی درآمد

٪-۰.۱۲
۱,۰۱۹,۲۸۹.۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۳.۶۱
٪۷.۵۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱.۷
۱۱

برنامه جدید

٪-۶۳.۳۳
٪۴.۲۹

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۰.۹۲
٪۲.۲۹

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰.۸۸
٪۷.۳۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۹.۴۲
٪۴.۱۹

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۴.۳۲

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰