شبیه‌سازی

شبیه‌سازی پدیده‌های واقعی در قالب بازی از جمله طراحی و ساخت شهر، مزرعه، اشیا و موجودات زنده
۱۰۲

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱۰.۵۳
۳.۵۷

تکرار خرید

٪۴.۰۸
٪۲۰.۹۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۲.۲۸
٪۲۱.۸۷

نسبت تازگی درآمد

٪-۶.۳۸
۱۵۹,۱۰۵.۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۷.۲۷
٪۰.۵۶

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۵.۶۶
۱۰۷

برنامه جدید

٪-۲۳.۵۷
٪۲.۸۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۲.۷۷
٪۲.۳۷

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۲.۴۷
٪۱.۴۷

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۸.۷
٪-۳.۴۹

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۲۵۵.۱۱
٪-۷.۱۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰