شبیه‌سازی

شبیه‌سازی پدیده‌های واقعی در قالب بازی از جمله طراحی و ساخت شهر، مزرعه، اشیا و موجودات زنده
۷۴

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۸.۱۶
۲.۵۱

تکرار خرید

٪-۱۴.۶۳
٪۱۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۹.۵۲
٪۳۲

نسبت تازگی درآمد

٪-۸.۵۷
۱۲۴,۴۴۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۷.۹۷
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۷۰

برنامه جدید

٪-۷۹.۰۶
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰