شبیه‌سازی

شبیه‌سازی پدیده‌های واقعی در قالب بازی از جمله طراحی و ساخت شهر، مزرعه، اشیا و موجودات زنده
۸۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۱.۲۳
۳.۸۴

تکرار خرید

٪۲۳.۴۷
٪۳۱

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۲۹.۵۵
٪۴۰

نسبت تازگی درآمد

٪۲۹.۰۳
۱۱۰,۱۸۹

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۷.۲
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۵۹

برنامه جدید

٪-۳۰.۲۶
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۳۱

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۳۴۲.۸۶
٪۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۴.۲۹