شبیه‌سازی

شبیه‌سازی پدیده‌های واقعی در قالب بازی از جمله طراحی و ساخت شهر، مزرعه، اشیا و موجودات زنده
۹۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲.۹۴
۳.۳۱

تکرار خرید

٪-۲۸.۳۵
٪۲۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۴۵

نسبت تازگی درآمد

٪۱۰۴.۵۵
۱۰۲,۰۳۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱

برنامه جدید

٪-۹۹.۷۲
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۲۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۱۹

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۶۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰