شبیه‌سازی

شبیه‌سازی پدیده‌های واقعی در قالب بازی از جمله طراحی و ساخت شهر، مزرعه، اشیا و موجودات زنده
۱۰۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۵.۱۵
۴.۶۲

تکرار خرید

٪۵.۲۴
٪۲۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۴.۷۶
٪۲۲

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۵.۳۸
۱۰۲,۰۳۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۴.۷۴
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۵۲

برنامه جدید

٪۱۹۵.۸
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۶.۶۷
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۴۰
٪-۱

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۵۰
٪-۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰