شبیه‌سازی

شبیه‌سازی پدیده‌های واقعی در قالب بازی از جمله طراحی و ساخت شهر، مزرعه، اشیا و موجودات زنده
۹۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۲.۲
۴.۲۲

تکرار خرید

٪۹.۹
٪۳۱

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۳۴

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۵
۱۰۵,۰۹۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۴.۶۲
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۶۹۲

برنامه جدید

٪۳۳۵.۲۲
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۲۵
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۵
٪۶

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪-۸۰.۶۵
٪-۳

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۵۰