شبیه‌سازی

شبیه‌سازی پدیده‌های واقعی در قالب بازی از جمله طراحی و ساخت شهر، مزرعه، اشیا و موجودات زنده
۹۲

تعداد برنامه فروشنده

٪-۶.۱۲
۲.۸

تکرار خرید

٪-۷.۸۹
٪۲۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪
٪۲۸

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۷.۶۵
۱۰۹,۰۳۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۰۵
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۹۷۱

برنامه جدید

٪-۳۵.۸۷
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۳۳.۳۳
٪۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۵۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰