شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی ایرانی، جهانی و موضوعی و ابزارهای بهبود امکانات این شبکه‌ها، تماس و برقراری ارتباط صوتی، تصویری و متنی، ابزارهای بهبود ارتباط و ضبط و مسدود کردن تماس و پیامک، برنامه‌های ایمیل
۴۱۸

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱۶.۴
۲.۱۴

تکرار خرید

٪-۱۸.۳۲
٪۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۲۲

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۲
۴,۹۳۰,۰۸۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۶.۱۹
٪۱۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۵۲

برنامه جدید

٪-۸۳.۴۴
٪۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۸.۱۸
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰