ورزشی (بازی)

بازی در رشته‌های مختلف ورزشی چون : فوتبال، والیبال، بیلیارد و تیروکمان
۲۰۳

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۰.۳۳
۲.۳۸

تکرار خرید

٪۳.۰۳
٪۲۷.۶۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۲.۴۲
٪۳۰.۵۸

نسبت تازگی درآمد

٪-۶.۳۱
۲۲۴,۵۲۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۶.۸۳
٪۲.۴۸

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱.۵۹
۲۸

برنامه جدید

٪-۳۹.۱۳
٪۱.۰۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۱.۹
٪۴.۱۷

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۷.۷۴
٪۸.۰۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۱۱.۷۲
٪-۱.۷۷

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۳.۷۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۳۱۱.۲۴