ورزشی (بازی)

بازی در رشته‌های مختلف ورزشی چون : فوتبال، والیبال، بیلیارد و تیروکمان
۱۷۴

تعداد برنامه فروشنده

٪۷.۴۱
۳.۸۱

تکرار خرید

٪۸.۸۶
٪۲۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۷.۶۹
٪۲۳

نسبت تازگی درآمد

٪۰
۱۸۰,۱۹۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۱۷
٪۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۲۵
۱۰۸

برنامه جدید

٪۱۵۷.۱۴
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۶.۶۷
٪۱۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۷.۶۹
٪۷

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۲۵۰
٪-۱

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰