ورزشی (بازی)

بازی در رشته‌های مختلف ورزشی چون : فوتبال، والیبال، بیلیارد و تیروکمان
۱۹۰

تعداد برنامه فروشنده

٪۹.۲
۲.۸۲

تکرار خرید

٪-۲۵.۹۸
٪۲۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۳۸

نسبت تازگی درآمد

٪۶۵.۲۲
۱۸۷,۹۷۲

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۴.۳۲
٪۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۳

برنامه جدید

٪-۸۷.۹۶
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۱

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۸۵.۷۱
٪۳۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰