ورزشی (بازی)

بازی در رشته‌های مختلف ورزشی چون : فوتبال، والیبال، بیلیارد و تیروکمان
۱۴۷

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲.۶۵
۳.۰۵

تکرار خرید

٪۵.۵۴
٪۲۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪
٪۲۶

نسبت تازگی درآمد

٪-۳.۷
۱۶۸,۹۹۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱.۹۴
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۴

برنامه جدید

٪-۴۹.۲۵
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۸.۳۳
٪-۵

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۱۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰