ورزشی (بازی)

بازی در رشته‌های مختلف ورزشی چون : فوتبال، والیبال، بیلیارد و تیروکمان
۱۳۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۷.۹۸
۲.۰۹

تکرار خرید

٪-۲۱.۱۳
٪۲۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۱۹

نسبت تازگی درآمد

٪-۲۶.۹۲
۲۱۸,۳۱۳

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۳.۴۵
٪۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۸۸

برنامه جدید

٪-۶۰
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۳۳.۳۳
٪۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۳۷.۵
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰