استراتژی

برنامه‌ریزی، مدیریت و استفادۀ هوشمندانه از نیروها و منابع محدود برای پیشبرد هدف و رسیدن به پیروزی
۱۳۴

تعداد برنامه فروشنده

٪۷.۲
۱۲.۱۲

تکرار خرید

٪۱۴.۹۹
٪۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۵۷.۸۹
٪۳

نسبت تازگی درآمد

٪۵۰
۲۳۹,۹۸۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۰۵
٪۱۹

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱۳.۶۴
۱۲۳

برنامه جدید

٪۲۹۶.۷۷
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۶.۶۷
٪۱۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۲.۲۲
٪۱۵

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰