استراتژی

برنامه‌ریزی، مدیریت و استفادۀ هوشمندانه از نیروها و منابع محدود برای پیشبرد هدف و رسیدن به پیروزی
۱۱۰

تعداد برنامه فروشنده

٪-۶.۷۸
۶.۹

تکرار خرید

٪۰.۵۸
٪۱۶.۶۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۱.۹
٪۷.۲۵

نسبت تازگی درآمد

٪۱۰.۸۶
۲۸۰,۹۲۵.۲۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۱۴
٪۹.۱۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۴.۸۱
۱۴

برنامه جدید

٪۱۶.۶۷
٪۰.۸۴

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۲.۹۶

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۱۱.۲۸
٪۴.۹۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۷.۲۵
٪-۱۰.۴۸

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۹.۷۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۶۵.۲۹