استراتژی

برنامه‌ریزی، مدیریت و استفادۀ هوشمندانه از نیروها و منابع محدود برای پیشبرد هدف و رسیدن به پیروزی
۱۲۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۳.۷۳
۹.۹۷

تکرار خرید

٪-۱۷.۷۴
٪۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۲.۵
٪۲۵

نسبت تازگی درآمد

٪۷۳۳.۳۳
۲۴۰,۲۶۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۱۲
٪۱۹

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۵

برنامه جدید

٪-۹۵.۹۳
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۲۰
٪۱۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۷.۱۴
٪۱۴

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۶.۶۷
٪۳۹

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰