استراتژی

برنامه‌ریزی، مدیریت و استفادۀ هوشمندانه از نیروها و منابع محدود برای پیشبرد هدف و رسیدن به پیروزی
۹۲

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۶.۴
۵.۳۴

تکرار خرید

٪-۳۱.۷۱
٪۱۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۶.۶۷
٪۲

نسبت تازگی درآمد

٪-۵۰
۲۵۴,۰۷۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۱۹
٪۱۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۶.۲۵
۸۱

برنامه جدید

٪-۷۰.۴۴
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۳۳.۳۳
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰