استراتژی

برنامه‌ریزی، مدیریت و استفادۀ هوشمندانه از نیروها و منابع محدود برای پیشبرد هدف و رسیدن به پیروزی
۱۲۴

تعداد برنامه فروشنده

٪۱.۶۴
۷.۸۵

تکرار خرید

٪۸.۱۳
٪۱۹.۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۷.۶۷
٪۵.۳۱

نسبت تازگی درآمد

٪-۵.۸۵
۲۵۹,۸۴۸.۳

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱.۷۴
٪۹.۶۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۰.۲۱
۷۰

برنامه جدید

٪-۱۴.۶۳
٪۰.۹۴

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۲.۰۸
٪۲.۶

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۷.۸
٪۵.۴

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱.۴۶
٪-۲.۷۵

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۸.۸۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰