استراتژی

برنامه‌ریزی، مدیریت و استفادۀ هوشمندانه از نیروها و منابع محدود برای پیشبرد هدف و رسیدن به پیروزی
۱۱۶

تعداد برنامه فروشنده

٪۱.۷۵
۲.۹۹

تکرار خرید

٪-۲.۶۱
٪۴۰

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۵.۲۶
٪۱۳

نسبت تازگی درآمد

٪۸.۳۳
۲۳۳,۰۹۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۹
٪۲۹

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۵۲

برنامه جدید

٪-۱۳.۳۳
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۶.۶۷
٪-۷

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰