آب و هوا

پیش‌بینی و گزارش آب و هوای شهرهای مختلف ایران و جهان، اطلاع از وضعیت آلودگی هوا و بلایای طبیعی همچون طوفان و زلزله
۲۳

تعداد برنامه فروشنده

٪-۴.۱۷
۱.۱۵

تکرار خرید

٪۳.۶
٪۱۷.۹۴

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۴.۹۴
٪۶۱.۳۱

نسبت تازگی درآمد

٪-۲۲.۹۷
۹۸,۰۰۷.۶

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۶.۹۹
٪۲.۴۸

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱.۲
۴

برنامه جدید

٪۱۰۰
٪۰.۴۲

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۴.۵۵
٪۴.۸۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۹.۷۹
٪۲.۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱.۳۵
٪-۱۵.۲۳

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۱۸.۴۶
٪-۱۸.۳۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۲۶.۵۵