کلمات و دانستنی‌ها

جدول‌ها، کلمه‌سازی و معلومات عمومی
۲۸۳

تعداد برنامه فروشنده

٪۵.۲
۳.۳۳

تکرار خرید

٪-۱۸.۳۸
٪۳۰

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۳.۲۳
٪۳۶

نسبت تازگی درآمد

٪۱۰۰
۲۳۲,۵۴۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۶.۶۲
٪۱۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۱۳.۳۳
۱۱

برنامه جدید

٪-۷۹.۶۳
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۲۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۱۵

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۴۱

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰