کلمات و دانستنی‌ها

جدول‌ها، کلمه‌سازی و معلومات عمومی
۲۶۰

تعداد برنامه فروشنده

٪۲.۳۶
۳.۴۹

تکرار خرید

٪-۱.۹۷
٪۲۳.۸۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۳.۶۳
٪۳۰.۱۹

نسبت تازگی درآمد

٪-۰.۷۹
۲۱۷,۵۰۳.۰۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱.۴۵
٪۱۰.۳۷

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۲.۹۸
۳۸

برنامه جدید

٪-۴۵.۷۱
٪۱.۰۸

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۲.۷
٪۲.۳۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱.۶۹
٪۹.۷۲

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۳.۹۶
٪-۱.۶۶

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۱.۳۳

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰