کلمات و دانستنی‌ها

جدول‌ها، کلمه‌سازی و معلومات عمومی
۲۶۱

تعداد برنامه فروشنده

٪۲.۷۶
۳.۷۳

تکرار خرید

٪۱.۹۱
٪۴۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۴.۲۹
٪۲۲

نسبت تازگی درآمد

٪۲۲.۲۲
۲۴۶,۴۸۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۳.۸۹
٪۱۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۸

برنامه جدید

٪۲۶.۶۷
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۲۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۵
٪-۱۱

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۱۳

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰