کلمات و دانستنی‌ها

جدول‌ها، کلمه‌سازی و معلومات عمومی
۲۰۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۳.۱۶
۲.۶۳

تکرار خرید

٪-۲۷.۳۵
٪۲۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۷.۶۹
٪۱۷

نسبت تازگی درآمد

٪-۲۲.۷۳
۲۱۶,۰۰۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۶۶
٪۱۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۷.۶۹
۱۱۳

برنامه جدید

٪-۵۳.۱۱
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۲

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۱۰۰
٪۸

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۷.۲۷
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰