کلمات و دانستنی‌ها

جدول‌ها، کلمه‌سازی و معلومات عمومی
۲۶۹

تعداد برنامه فروشنده

٪-۴.۶۱
۴.۰۸

تکرار خرید

٪۲.۲۶
٪۳۱

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۶.۰۶
٪۱۸

نسبت تازگی درآمد

٪۰
۲۱۸,۱۱۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۸.۸۴
٪۱۵

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۷.۱۴
۵۴

برنامه جدید

٪۲۸۵.۷۱
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۲۱

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۸.۷
٪-۵

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰