کلمات و دانستنی‌ها

جدول‌ها، کلمه‌سازی و معلومات عمومی
۲۷۱

تعداد برنامه فروشنده

٪۳.۸۳
۳.۶۸

تکرار خرید

٪-۱.۳۴
٪۳۹

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۷.۱۴
٪۲۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۹.۰۹
۲۴۲,۹۹۳

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱.۴۱
٪۱۳

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۰۱

برنامه جدید

٪۱۶۵.۷۹
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۲۰

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۴.۷۶
٪۴

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪۵

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰