کودک (بازی)

بازی‌های آموزشی و بازی‌های سرگرم کننده‌ی کودکان
۲۰۶

تعداد برنامه فروشنده

٪۷.۲۹
۱.۱۴

تکرار خرید

٪-۲۷.۳۹
٪۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۴۰
٪۸۱

نسبت تازگی درآمد

٪۸
۱۶۷,۸۷۰

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱۴.۱
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۱

برنامه جدید

٪-۹۳.۵۳
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۰

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۱۵

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۵۹

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰