کودک (بازی)

بازی‌های آموزشی و بازی‌های سرگرم کننده‌ی کودکان
۲۸۲

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱۲.۶۹
۱.۱۷

تکرار خرید

٪۳.۵۴
٪۴.۵۳

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۶.۶
٪۷۹.۸۱

نسبت تازگی درآمد

٪-۵.۷
۳۰۲,۶۶۶.۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۱.۶
٪۰.۷۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۲.۷۴
۲۳

برنامه جدید

٪-۲۳.۳۳
٪۱.۳۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۰.۷۶
٪۹.۳۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰.۸۶
٪۸.۱۶

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۳.۲۸
٪-۴۱.۳۱

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۴۳.۲۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰