کودک (بازی)

بازی‌های آموزشی و بازی‌های سرگرم کننده‌ی کودکان
۳۰۱

تعداد برنامه فروشنده

٪-۰.۳۳
۱.۱۸

تکرار خرید

٪۱.۷۲
٪۳.۲۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۳۵.۳۱
٪۸۳.۵۹

نسبت تازگی درآمد

٪-۱.۸۱
۲۷۵,۱۲۰.۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۰.۸۶
٪۰.۷۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪-۳.۹
۳۴

برنامه جدید

٪-۷۳.۰۲
٪۱.۴

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪-۴.۷۶
٪۸.۹۶

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۸.۷۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱.۳۵
٪-۳.۸۸

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۵.۹۸

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰