کودک (بازی)

بازی‌های آموزشی و بازی‌های سرگرم کننده‌ی کودکان
۱۶۰

تعداد برنامه فروشنده

٪۲.۵۶
۱.۴۱

تکرار خرید

٪۱۹.۴۹
٪۷

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۱۲.۵
٪۸۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۳.۶۱
۱۴۰,۴۰۷

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۲.۲۴
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۷۷

برنامه جدید

٪-۳۱.۸۶
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۱۰

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪۶

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۱۰۰
٪-۱۱

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۲۰۰