کودک (بازی)

بازی‌های آموزشی و بازی‌های سرگرم کننده‌ی کودکان
۱۹۲

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲.۵۴
۱.۵۷

تکرار خرید

٪۱.۲۹
٪۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۷۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۲.۶
۱۴۷,۱۲۲

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۹.۲۹
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۷۰

برنامه جدید

٪۷۵.۲۶
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۱۱

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۸.۳۳
٪۱۰

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۶.۶۷
٪-۶

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪-۷

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰