کودک (بازی)

بازی‌های آموزشی و بازی‌های سرگرم کننده‌ی کودکان
۱۸۵

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۰.۶
۱.۱۵

تکرار خرید

٪۰.۸۸
٪۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۴.۲۹
٪۸۲

نسبت تازگی درآمد

٪-۱.۲
۱۸۴,۸۲۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۴.۱۴
٪۰

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۸۹

برنامه جدید

٪-۷۴.۷۲
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۸.۵۷
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰