کودک (بازی)

بازی‌های آموزشی و بازی‌های سرگرم کننده‌ی کودکان
۱۶۲

تعداد برنامه فروشنده

٪۱.۲۵
۱.۴۶

تکرار خرید

٪۳.۵۵
٪۵

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۲۸.۵۷
٪۷۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۶.۲۵
۱۴۴,۹۳۵

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۳.۲۲
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۲۳۱

برنامه جدید

٪۲۰۰
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۸

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۰
٪۸

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۳۳.۳۳
٪۴

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰