«تمرکز در رقابت» چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

آخرین مطلب منتشر شده

«تمرکز در رقابت» چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

آیا رقیب یا رقبای محدودی توانسته‌اند سهم بزرگی از بازار را تصاحب کرده و یک بازار متمرکز قطبی ایجاد کنند (تمرکز بالا) یا هنوز هیچ رقیبی نتوانسته سهم غالبی از بازار را به دست آورده و در آن بازار هنوز رقابت زیادی برای نفر اول شدن وجود دارد (تمرکز پایین)

مشاهده بیشتر