جدیدترین‌ها

بروزرسانی‌ها

  • ۱۳۹۹-۰۷ : سنجه «ارزش طول عمر مشتری (نسبی)» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : سنجه «زمان تا اولین خرید» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : سنجه «میانگین برنامه روی دستگاه» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۷ : مقادیر سنجه‌های بینش برای شهریور ماه ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
  • ۱۳۹۹-۰۶ : سنجه «نصب از جستجو» به بینش اضافه شد.
  • ۱۳۹۹-۰۶ : مقادیر سنجه‌های بینش برای ماه مرداد ۱۳۹۹ بروزرسانی شد.
  • ۱۳۹۹-۰۵ : گزارش تحلیلی از رشد بازی‌های ایرانی؛ چرخه عمر، رشد و روندها منتشر شد.