اکشن

بازی‌های هیجان‌انگیز پر تحرک، مبارزه‌ای و پر زدوخورد همراهِ استفاده از سلاح‌های گرم و سرد، سنتی و جدید
۶۱۶

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۸.۲۹
۱.۹۲

تکرار خرید

٪
٪۱۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۰
٪۳۴

نسبت تازگی درآمد

٪۰
۴۸۰,۹۰۱

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۲۸
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۴۴

برنامه جدید

٪-۷۷.۲
٪۵

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۵۰
٪۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۸.۵۷
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰