امتیازی

بازی‌های امتیازمحور با قابلیت سخت و چالشی شدن
۱۱۳

تعداد برنامه فروشنده

٪-۱.۷۴
۲.۳۷

تکرار خرید

٪۱.۷۲
٪۱۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۲۰
٪۳۹

نسبت تازگی درآمد

٪-۳۷.۱
۴۱۶,۰۵۸

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱.۷۸
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۳۴۷

برنامه جدید

٪۲۶۵.۲۶
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۳

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۲۵
٪-۲۲

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۲۳

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰