تفننی

بازی‌های ساده و سرراست برای وقت‌گذرانی‌های کوتاه
۴۵۹

تعداد برنامه فروشنده

٪۱۴.۱۸
۳.۹۴

تکرار خرید

٪۴.۷۹
٪۱۸

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۰
٪۱۵

نسبت تازگی درآمد

٪-۲۸.۵۷
۳۹۴,۱۵۲

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۱.۹۶
٪۱

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۷۰۶

برنامه جدید

٪۱۹۹.۱۵
٪۳

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۱۶.۶۷
٪۸

سهم برنامه‌های فروشنده

٪۰
٪-۱

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪-۶

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰