رانندگی

بازی‌های ماشینی و موتوری در شهر، جاده و پیست
۲۰۵

تعداد برنامه فروشنده

٪-۲۷.۳
۱.۸۲

تکرار خرید

٪-۷.۱۴
٪۲۰

تمرکز رقابت (درآمد)

٪۱۱.۱۱
٪۴۰

نسبت تازگی درآمد

٪-۱۴.۸۹
۳۷۰,۲۷۳

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪۵.۵
٪۲

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۲۱

برنامه جدید

٪-۶۲.۰۷
٪۱

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪۰
٪۵

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۳۷.۵
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه تعداد خرید

٪-۱۰۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪-۱۰۰