ورزشی (بازی)

بازی در رشته‌های مختلف ورزشی چون : فوتبال، والیبال، بیلیارد و تیروکمان
۱۳۴

تعداد برنامه فروشنده

٪-۸.۸۴
۳.۵

تکرار خرید

٪۱۴.۷۵
٪۲۲

تمرکز رقابت (درآمد)

٪-۸.۳۳
٪۲۴

نسبت تازگی درآمد

٪-۷.۶۹
۱۶۸,۷۴۴

میانگین نصب فعال برنامه‌های پرنصب

٪-۰.۱۵
٪۴

تمرکز رقابت (نصب فعال)

٪۰
۱۵۱

برنامه جدید

٪۳۴۴.۱۲
٪۰

سهم دسته‌ها از کل تعداد برنامه

٪۰
٪۴

سهم برنامه‌های بالای ۱۰هزار نصب

٪-۲۰
٪۹

سهم برنامه‌های فروشنده

٪-۱۸.۱۸
٪۱۵

رشد ماه‌به‌ماه تراکنش

٪۰
٪۰

رشد ماه‌به‌ماه خریداران

٪۰